Март 28 , 2018

Обучения за заети лица в Мухтаров ООД

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ № № BG05M9OP001-1.021-0218-C01

                                „Обучения за заети лица в Мухтаров ООД“, процедура ”ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”,

                        ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

На 19.02.2018 „Мухтаров ООД“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.021 ”ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

ПРОЕКТ № № BG05M9OP001-1.021-0218-C01 „Обучения за заети лица в Мухтаров ООД“ ще се реализира в рамките на 12  месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 123 750.00, от които 105 187.50 лева европейско финансиране, 18 562.50 национално съфинансиране.

        Целта е да се повишат способностите на заетите лица в Мухтаров ООД и да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на проекта ще се предоставят обучения за повишаване на квалификацията както и обучения по Ключова компетентност 2 за заетите 75 лица. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места. В тази връзка непрекъснато се повишават изискванията към работната сила по отношение на уменията за работа с новите строителни технологии, както и познанията по чужди езици. Поради по-голямата продължителност на работния живот, по-голямата мобилност между различните форми и сектори на заетост, както и бързото развитие в бизнес и технологичната среда, заетите в Мухтаров ООД се нуждаят да развиват непрекъснато уменията си, ако искат да останат „атрактивни” и конкурентоспособни за нуждите на пазара на труда. Процесът на учене през целия живот е важен компонент за повишаване на качеството на работната сила. Измеренията на ученето през целия живот са значими както за самата личност, която независимо от своята възраст и получено формално образование има възможност да реализира пълноценно своя потенциал. Очаквания резултат от реализирането на проекта е подобряването на уменията на лицата и допринася за успешното реализиране на лицата на пазара на труда, за тяхното задържане и най-вече за повишаване на възможностите им за кариерно развитие. Подходящите умения и компетенции са основополагащи за включването в работния живот, но също така и за включване в социалния и граждански живот. Предвидените мерки по проект "Обучения за заети лица в Мухтаров ООД" ще допринесат и за осъществяването на целите на приоритетна област 9 на Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион 2.