Комплекс Вива 3

Осем външни тела с обща мощност 332kWохл/370kWотопл., захранващи 80 вътрешни тела.
Нагнетателна и смукателна вентилационна система, изградена от 7 рекуператорни блока с общ дебит 7800m3/h и въздуховодна мрежа с обща дължина над 700m
Централно управление осигуряващо наблюдение на работата и разхода на всяко вътрешно тяло по отделно.