Януари 03 , 2017

Геосинтетика

Геосинтетичните материали представляват полимерни продукти, които намират все по-голямо приложение в строителството при решаване на редица инженерни проблеми.В групата на тези материали попадат различни по вид на изработка и материал геотекстили, армировъчни геомрежи, геокомпозити и други. Геосинтетичните продукти се отличават с високи якости, стабилност на физико-механичните характеристики, дълготрайност, устойчивост на биологичното, химическото въздействие на почвената среда и корозия. Поради тези характеристики те имат широка област на приложение в инфраструктурни проекти, индустриални обекти, хидротехнически съоражения, жилищно строителство и други. Предназначението на геосинтетичните материали е в укрепването на земни насипи, разделяне на различни по вид настилки, предпазване на хидроизолационни мембрани и фолиа.Геотекстилите биват тъкани и нетъкани (иглонабити), от полиестерни влакна или от полипропилен, едноцветни и многоцветни, високоякостни, дренажни, филтриращи и др.

Геотекстил, геомрежи и геокомпозит :








Тъкани геотекстили








Нетъкани геотекстили








Специални геомрежи








Споени геомрежи



Основни функции на геотекстилните материали:


Сепарираща функция - Целта на разделянето е поддържането на два слоя с различна зърнометрия или състав, без да се възпрепятства циркулацията на водата.


Филтрираща функция - определя възможността на геотекстила да действа като филтър, предотвратяващ преминаването на фини частици между слоевете, но даващ възможност за преминаване на вода през повърхността му. Подбора на съответния материал е необходимо да се съобрази с конкретните за обекта изисквания за задържане и изисквания за пропускливост.


Защитна функция - Обектите, при които геотекстила е със защитна функция най-често са тунели, сметища, водосборни басейни, подземни конструкции, плоски покриви, основи на сгради и други. В тези случаи, геотекстила защитава от перфорация хидоизолационната мембрана в детайла за монтажа.


Дренажна функция - Характеризира се с капацитета на материала за транспортиране и по-лесно придвижване на течности или газ по протежение на неговата равнина.


Укрепваща функция - Използваните за укрепване геотекстили е необходимо да са минимално чуствителни на деформации при натоварване. Подбора трябва да се направи в съответствие на якостните им характеристики и тяхната устойчивост на опън.

Категории