Декември 10 , 2017

"НОВИЯ" Фреон R32

От няколко години на световния, а в последните години и на европейския пазар започна предлагането на битови климатизатори с хладилен агент R32.

Тук ще се опитаме да разясним какво представлява R32, какво е ограничавало употребата му досега, какви са неговите предимства и защо той ще се наложи и постепенно ще измести масовия към момента R410A.

Първо, за да разясним какво представлява R32 ще разясним какво представлява R410a.

Масовият към момента R410A, всъщност представлява смес от два компонента – 50 % R125 и 50 % R32.

R410A = 50 % R32 + 50 % R125

Т. е. R32 не е новооткрит, той на практика се ползва отдавна в сместа R410а и всъщност, той е компонентът с по-добри топлотехнически показатели и който прави хладилния агент R410a подходящ за употреба в климатични системи. Химически R32 е HFC-32 = CH2F2 “дифлуорметан”, еднокомпонентен HFC (хидро флуоро карбон).

По принцип ползването на многокомпонентни хладилни агенти е по-проблемно, отколкото на еднокомпонентни такива поради ред причини:

- различни температури на изпарение и кондензация на отделните компоненти, налагащо ползване на различни скали за определяне на съответствието между температура и налягане при изпарение и кондензация на хладилния агент

- трудности при сервизиране на климатичните системи, поради това, че при теч на хладилен агент се нарушава съотношението на отделните компоненти, което води до промяна на топлотехническите свойства на сместа и затруднява диагностиката на работата на системата

- поради горното, при изтичане на част от хладилния агент от системата, се налага събиране и предаване за рециклиране на цялото останали количество, вместо само да се допълни системата, при което се зарежда изцяло с нов хладилен агент, което при системи със съдържание десетки и стотици килограми изключителни натежава икономически.

Тогава каква е причината да се ползва сместа R410a вместо чист R32?

Причината е това, че R32 е слабо запалим, което ограничаваше употребата му в битовите сплит системи. Добавянето на R125 в сместа R410A е единствено поради факта, че той потиска горенето на R32.

А дали се прави някакъв компромис с безопасността при ползването на R32 в битови климатични системи?

Не, не се прави никакъв компромис с безопасността.

Съгласно глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали (GHS), химикалите ползвани в индустрията и в бита се разделят само на две категории:

  • запалими (кат. 1)
  • изключително запалими (кат. 2)

Тъй като при класификацията на химикалите според GHC се ползва подход, който дава ориентир за правилата за безопасен международен транспорт на химикалите, според тази класификация R32 е класифициран в категория 2 – изключително запалим, и съответно в информационните листове за безопасност фигурира като такъв.

При тази класификация обаче не се вземат под внимание значими фактори като скорост на горене, минимална и максимална концентрация на газа във въздуха, при която сместа е запалима, енергия необходима за възпламеняване и т. н.

С въвеждането на международния стандарт ISO 817:2014 химикалите се разделят на четири групи, като се отчитат повече от техните свойства:

  • Клас 1 – без разпространяване на пламък
  • Клас 2 L – ниска запалимост
  • Клас 2 – запалим
  • Клас 3 - висока запалимост

Този стандарт се ползва като еталон в други стандарти, от които се определя приложимостта на съответното оборудване – например монтаж на определен вид климатична инсталация в помещение с определени размери в определен вид сграда.

Съгласно ISO 817:2014 R32 попада в клас 2 L – слабо запалим.

Какво обаче на практика означава това.

Преди всичко, скоростта на горене на R32 е много ниска – под 10 см/с, което означава, че дори и да се възпламени, той просто изгаря във въздуха без да предизвиква експлозия.

На второ място, всеки газ, за да гори във въздуха трябва да достигне определена минималната концентрация на възпламеняване. Но тъй като тази минимална концентрация за R32 е доста висока – 14 % това е малко вероятно да се случи. Например за да се достигне 14 % концентрация на R32 в затворено помещение, трябва цялото количество хладилен агент на климатизатор клас 50 да изтече в помещение 2х2 м (при височина 2.6 м) което е много слабо вероятно, имайки предвид, че климатизатор клас 50 обикновено се монтира в помещения с площ по-голяма от 30 кв. м.

На трето място, за да се получи възпламеняване трябва да се създаде искра с определена енергия, която за R32 е от 15 до 100 mJ (за ацетилена например тази енергия е 0.017 mJ). Т. е. R32 не може да се възпламени от механична искра или искра в електрически ключ, която има енергия по-малка от 0.6 mJ. За да се възпламени R32 трябва искра с по-голяма енергия, например открит огън.

Освен това, всеки един газ при определена температура се самозапалва без да е необходима искра, но температурата на самозапалване на R32 е много висока – 648 °С и на практика трудно може да се достигне в битови условия.

И така, от изложеното по-горе става ясно, че R32 не е невъзможно да се запали, но е много слабо вероятно предвид съвкупността от фактори, които трябва да се изпълнят, за да се случи това.А какво печелим ние и околната среда от замяната на R410A с R32?

1. Потенциалът на глобално затопляне (ПГЗ) на R32 е 675 в сравнение с 2087.5 на сместа R410A, или повече от три пъти по-нисък.

2. Поради по-добрите топлотехнически показатели на R32, климатизатори с една и съща мощност се зареждат с около 30 % по-малко хладилен агент в сравнение с моделите с R410A.

3. Климатизаторите с R32 поради по-добрите му характеристики са по-висок енергиен клас, т. е. отдавайки едни и същи мощности като тези с R410A, консумират по-малко електроенергия.

Натрупването на ефекта от горните фактори води до това, че климатизатор работещ с R32 , за своя жизнен цикъл нанася почти пет пъти по-малко вреда на природата в сравнение със същия модел с R410A.

Тъй като приоритет за Европейския съюз е намаляване на въздействието на хората върху околната среда и борба с климатичните промени, бе приет нов регламент за флуорираните парникови газове, влизащ в сила от 2025 г. Съгласно този регламент се забранява използването на хладилни агенти с ПГЗ над 750 в единични сплит климатици с количество на хладилния агент под 3 кг. Това на практика означава, че след 2025 г. на европейския пазар няма да може да се предлагат битови климатични системи с R410A и засега единствения хладилен агент, отговарящ на изискванията на новия регламент е R32.

Категории