Добавено в количката!!

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. Мухтаров ООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия

"muhtarov.com/clima" е уебсайт,който предоставя възможност за електронна търговия – за продажба и доставка на оферираните в него стоки от името на Мухтаров ООД.
Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от фирма Мухтаров ООД.
Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima" има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване.
Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под/до/над старата, като последната е задраскана.

При липса на складова наличност от заявената стока Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima", в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти (получател) и/или телефон при подаване на заявката Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima" не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima" на заявлението за покупка, попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.
Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima" се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока.
Мухтаров ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес muhtarov.com/clima .
Мухтаров ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
Всички обявени цени са за 1 брой и са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните

1.Мухтаров ООД се задължава:
да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срока, посочен в информацията за доставка и плащане на стоки;
да достави в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;
преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката) – проверява се целостта на кашоните;
гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

2. Клиентът се задължава:
да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Мухтаров ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Мухтаров ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

III. Лични данни

Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima" полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Мухтаров ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima" има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@muhtarov.com
Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima". Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IV. Разкриване на информацията

Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima" се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima" е задължена да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност

Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima" не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima" не е предвидила и не е била задължена да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Мухтаров ООД чрез "muhtarov.com/clima".

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия

1. Фирма Мухтаров ООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:

име, адрес и телефон на клиента;
данни за климатичната инсталация;
данни за продавача;
данни за оторизираната монтажно – севризна фирма;
условия за валидност на гаранцията;
гаранционен срок на закупената стока.

2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Мухтаров ООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

3. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VIII. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативи и материали.

IX. Допълнителни условия

1. Мухтаров ООД не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства. Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!