Добавено в количката!!
​Гаранционни условия за обслужване на климатична техника

Фирма „Мухтаров” ООД  дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:

име, адрес и телефон на клиента;
данни за климатичната инсталация;
данни за продавача;
условия за валидност на гаранцията;
гаранционен срок на закупената стока.

С изключение на задълженията, специално посочени в тази гаранция, „ Мухтаров” ООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
 
В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

I. Гаранционни условия

1. Гаранцията важи само при условие, че монтажът е извършен от оторизирана монтажно-сервизна фирма, която поема и гаранционното обслужване.
2. За да е валидна гаранцията е нужно да се представи документ, предоставящ информация за закупуването на климатика (касов бон, фактура).
3. Гаранционното обслужване е безплатно за неизправностите, вследствие на фабричен дефект.
4. Гаранцията важи при стриктно спазване на инструкциите за поддържане и експлоатация на оборудването. 
5. Гаранционното обслужване в случаите на неизправност на оборудването в режим отопление, при външна температура под 0 градуса в С, е безплатно когато е осигурена 24-часова работа на системата.
6. Гаранционният срок на изделието тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 (два) месеца след датата на продажбата.

II. Безплатен гаранционен сервиз се отказва в следните случаи:

- подправени, непълно или неточно попълнени данни в гаранционната карта на оборудването;
- не са спазени условията за съхранение и експлоатация, посочени в упътването на продукта;
- е правен опит за отстраняване на дефекта от неоторизиран сервиз;
- при сътресения, удари и претоварвания вследствие на небрежно отношение или при транспорт;
- при повреди вседствие на природни бедствия, пожари, наводнения, мълнии, токови удари и при захранващо напрежение, различно от работното напрежение на уреда;
- мощността на уреда не отговаря за климатизацията на помещението,(при констатирани нарушения в монтажа и определянето на необходимата мощност, сервизната база носи материална отговорност по отстраняване на дефекта по време на гаранционния срок);
- на клиента по негово желание се монтира климатик с по-малка мощност от необходимата.

III. На гаранция не подлежат:

- дистанционното управление;
- пластмасовите части;
- почистването на инсталацията, филтрите на вътрешното тяло, отпушване на кондензен маркуч.

IV. Осъществяване на гаранцията:

Посещение на специалист по заявка на клиента и липса на гаранционен дефект или неспазени условия по т.II и т.III, се заплаща от клиента;

Ремонтът се извършва в дома на клиента или в сервиза.

Гаранционният сервиз се осъществява чрез монтажно-сервизната фирма, извършила монтажа. За всяка забелязана нередност клиентът уведомява фирмата и преустановява незабавно ползването на инсталацията до идването на  оторизиран сервизен техник;

Вносителят, продавачът и монтажно-сервизната фирма не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби, в следствие на дефектна стока и престоя й в сервиза, както и да осигуряват оборотно друга стока. Няма законова разпоредба за допустим максимален брой ремонти, което да налага замяна на климатичната инсталация с нова;

Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба (чл. 120 от ЗЗП).