Добавено в количката!!
Проектиране ОВК и Реинженеринг

В „Мухтаров“ ООД, че за да бъде една работа качествена не са достатъчни само най-добрите материали, специалисти и изпълнение. Необходим е правилен и добре подготвен проект, който стои в основата на всяка успешна работа, както и е гаранция за ефективната и надеждна експлоатация на всяка система.

Защо ви трябва ОВК проект?


Проектът по част ОВК е необходим, когато правите нова сграда или преустройство на съществуваща или когато променяте предназначение на помещенията. ОВК проектът ви дава ясна представа на бъдещите дейности по помещенията, какви ще са инсталациите за отопление, охлаждане, вентилация и климатизация. В проекта получавате точна спецификация и количества на необходимите материали и съоръжения, което ви позволява да имат сравнително точен бюджет по време на изпълнението, както и гаранция, че ще се постигне комфортът който желаете. Благодарение на предварителните анализи и калкулации за енергийното разпределение, ще може да се определят точните мощности агрегати необходими за вашият проект, без излишно презапасяване в мощността или количествата, само и само за да се подсигурите.

Какво представлява ОВК проектирането ?


От „Мухтаров“ ООД предлагаме пълен инженеринг на Отоплителни, Вентилационни и Климатизационни (ОВК) инсталации – експертна консултация, проектиране, доставка, изпълнение и поддръжка. Разполагаме с професионален екип от опитни проектанти и предлагаме цялостно проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични системи. Изготвянето на проект по ОВК е първата фаза при изграждането на инсталацията и неговата цел е да се постигне добра енергийна ефективност на системата. Анализират се нуждите на потребителите, съобразно с наредбите за проектиране, и се подбира оптималното решение, с което да се постигне ефективно използване на енергията за всяко помещение. За целта на ОВК проектирането се използват и архитектурни проекти, чрез които се планира качествената и безпроблемна работа на всяка ОВК инсталация.

Кои сгради имат нужда от ОВК проектиране?


• Офис и производствени сгради
• Къщи и жилищни сгради
• Обществени и административни сгради
• Складови помещения
• Хотелски комплекси и почивни бази
• Ресторанти и кухни
• Медицински заведения
• И много други

Видове проекти


• Част ОВК – проектиране на сградно отопление, вентилация и климатизация
• Част енергийна ефективност
• Ре-Инженеринг (вторично проектиране) – подобряване на вече изготвен проект, с цел неговата оптимизация, което води до намаляване на инвестиционните разходи
• Проектиране на ниско енергийни инсталации
• Оползотворяване на отпадна топлина

Проект по част ОВК (Отопление, Вентилация и Климатизация)


В тази част на техническия проект се планират необходимите отоплителни, климатизационни и вентилационни инсталации за различните обекти, според предназначението и функционалността им. Целта е постигане на нормативни параметри и нормален микроклимат при целогодишна експлоатация.

Проект по част енергийна ефективност


Тази част на техническия проект обхваща проучване, измерване, изчисляване и анализи на елементите на енергийните характеристики на сградите. Извършва се обследване на енергийна ефективност с цел удостоверяване на:
• Проектното състояние на енергийното потребление;
• Проектните енергийни характеристики на сградата и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление;
• Оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност;

Проект по част Хладилна техника


Тази част на проекта третира концепцията за изграждането на необходимите хладилни инсталации за покриване нуждите на хладилни складове. Целта е постигане на нормативни параметри и нормален микроклимат при целогодишна експлоатация за определени от възложителя дневни натоварвания на определени продукти.

Проект по част Газоснабдяване


Тази част на техническия проект третира концепцията за изграждането на промишлена газова инсталация и/или сградна газова инсталация на промишлени бази, сгради и предприятия. Предназначението на газовата инсталация е да осигурява, необходимото количество природен газ за технологичното оборудване, като същевременно не се допуска замърсяване на околната среда и застрашаване живота и имуществото на физически и юридически лица.

Проект по част ОВК на технологични системи


Този тип системи се използват основно в производствени сгради, където освен постигане на нормативни параметри и нормален микроклимат при целогодишна експлоатация, системата се използва и за самото производство.
За допълнителна информация и ценова оферта относно ОВК проектиране и ре-инженеринг, може да изпратиш запитване тук или да ни позвъниш на телефон 070070880

Обади се за консултация с наш специалист