Добавено в количката!

Какво представлява ОВК проектирането ?

От „Мухтаров“ ООД предлагаме пълен инженеринг на Отоплителни, Вентилационни и Климатизационни (ОВК) инсталации – консултация, проектиране, доставка, изпълнение и поддръжка. Разполагаме с екип от опитни проектанти и предлагаме цялостно проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични системи. Изготвянето на проект по ОВК е първата фаза при изграждането на инсталацията и неговата цел е да се постигне добра енергийна ефективност на системата. Анализират се нуждите на потребителите, съобразно с наредбите за проектиране, и се подбира оптималното решение, с което да се постигне ефективно използване на енергията за всяко помещение. За целта на ОВК проектирането се използват и архитектурни проекти, чрез които се планира качествената и безпроблемна работа на всяка ОВК инсталация.

Кои сгради имат нужда от ОВК проектиране?

 • Офис и производствени сгради
 • Къщи и жилищни сгради
 • Обществени и административни сгради
 • Складови помещения
 • Хотелски комплекси и почивни бази
 • Ресторанти и кухни
 • Медицински заведения
 • И много други

Видове проекти

 • Част ОВК – проектиране на сградно отопление, вентилация и климатизация
 • Част енергийна ефективност
 • Ре-Инженеринг (вторично проектиране) – подобряване на вече изготвен проект, с цел неговата оптимизация, което води до намаляване на инвестиционните разходи
 • Проектиране на ниско енергийни инсталации
 • Оползотворяване на отпадна топлина
 • Проектиране на геотермални инсталации с термопомпени агрегати

Проект по част ОВК (Отопление, Вентилация и Климатизация)

В тази част на техническия проект се планират необходимите отоплителни, климатизационни и вентилационни инсталации за различните обекти, според предназначението и функционалността им. Целта е постигане на нормативни параметри и нормален микроклимат при целогодишна експлоатация. Екипът от професионалисти на „Мухтаров“ разработва ОВК проекта, като се съобразява с изискванията на:

 • Наредба №15 от 28.07.2005 – за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;
 • Наредба №Iз-1971 от 29.10.2009 – за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 • БДС 14776-87 – охрана на труда; работни места в производствени помещения; хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване;
 • Метеорологичен справочник за климата в България.

Проект по част енергийна ефективност

Тази част на техническия проект обхваща проучване, измерване, изчисляване и анализи на елементите на енергийните характеристики на сградите. Извършва се обследване на енергийна ефективност с цел удостоверяване на:

 • Проектното състояние на енергийното потребление
 • Проектните енергийни характеристики на сградата и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление
 • Оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност

Разработката е съобразена с изискванията на

 • Закон за устройство на територията
 • Закон за енергийната ефективност
 • Наредба №7 от 15.12.2004. (загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г.) за Енергийна ефективност на сгради;
 • Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Проект по част Хладилна техника

Тази част на проекта третира концепцията за изграждането на необходимите хладилни инсталации за покриване нуждите на хладилни складове. Целта е постигане на нормативни параметри и нормален микроклимат при целогодишна експлоатация за определени от възложителя дневни натоварвания на определени продукти.

Проект по част Газоснабдяване

Тази част на техническия проект третира концепцията за изграждането на промишлена газова инсталация и/или сградна газова инсталация на промишлени бази, сгради и предприятия. Предназначението на газовата инсталация е да осигурява, необходимото количество природен газ за технологичното оборудване, като същевременно не се допуска замърсяване на околната среда и застрашаване живота и имуществото на физически и юридически лица.

Проект по част ОВК на парни системи

Този тип системи се използват основно в производствени сгради, където освен постигане на нормативни параметри и нормален микроклимат при целогодишна експлоатация, системата се използва и за самото производство. За допълнителна информация и ценова оферта, може да изпратиш запитване тук или да ни позвъниш на 0700 70 880